Numerološki – prošli životi

JEDINICE

Sve jedinice u ovom životu nesvesno uzimaju energiju, ali, znaju i da daju. Sve to rade potpuno podsvesno. Kada bi bili svesni da to mogu da urade, mnogi od njih bi samo davali energiju, upravo zbog karme iz prošlih života.

Sve jedinice su bile vladari ili na nekim važnim državnim funkcijama u jednom od života koji je važan za sadašnji život.

191

Kod vas je važan prošli život. On ima najviše uticaja u vašem sadašnjem životu. Živeli ste u Francuskoj. Bili ste èlan visokog plemstva, vrlo blizak dvoru. Ubijeni ste na giljotini u Buržoaskoj revoluciji. Vaše æelije seæanja na neki naèin pamte to vreme, te sada imate problem sa egom. Uvek dugo razmišljate praveæi planove, šta bi bilo kad bi bilo, sve do cepidlaèenja. Nemate mnogo poverenja i zato ste se uèaurili ne dozvoljavajuæi nikome da prodre u vaše misli i tajne.

U sledeæem životu biæete neka vrsta poreznika. Tada æe vam biti dato da se potpuno oèistite i da skinete celokupnu karmu sa svoje duše.

281

Jedan od prošlih, a važnih života odigrao se u Francuskoj. Bili ste vodeæi kardinal. Bavili ste se spletkarenjem u sopstvenu korist i za uveæanje svog materijalnog dobra. Duhovno ste vrlo prljavo živeli. Da bi vam stali na put, vaši najbliži saradnici su vas otrovali. Umrli ste u vrlo teškim i bolnim mukama. U ovom životu imate strah od nepoznatog i koliko god da se trudite, životne situacije se dešavaju sudbinski. Zato toliko i razmišljate pre nego što donesete konaènu odluku.

Sledeæi život biæe život iskupljenja. Ponovo æete biti sveštenik u katolièkoj veri. Biæe vam dato da pouèeni prošlim životima zaista napravite potpuno iskupljenje duše, da biste mogli da odete na bolje i više nivoe postojanja.

371

Od mnogih prošlih života, važan život za vaš sadašnji, bio je u Rusiji. Bili ste brat velikog kneza koji je tlaèio i iscrpljivao svoje podanike. Niste mogli mirno sve to da posmatrate i koristili ste svaku priliku da savetujete brata da bude drugaèiji. Govorili ste mu o duhovnosti, o zakonu setve i žetve. Upozoravali ste ga na moguænost da to sve može jednom da mu se vrati u mnogo gorem obliku. Zli knez, vaš brat vas baca u tamnicu. Posle dugog tamnovanja, nareðuje da vas muèki ubiju dok ste bili u molitvi.

Posledica koju ste dobili u ovom životu je da razmišljajuæi teže donosite odluke. Dobili ste dar velike intuicije. Vaše seæanje koga niste svesni daje vam dobrotu i želju da svima pomognete.

U sledeæem životu æete biti nagraðeni za sve pretrpljeno i biæete vlasnik velike korporacije. Savet numerologa vam je da ovaj život provedete više u duhovnom, a manje u materijalnom svetu.

461

Za ovaj život važan je vaš poslednji život koji ste proživeli u Americi. Bili ste veliki general. Mnogo ste okrvavili ruke uništavajuæi nevine. Kao nagradu dobili ste da budete guverner nekog kantona. Napravili ste grešku, jer ste svog zamenika obuèili svemu što znate, ali i neèoveènosti. Jednog momenta, kada je dovoljno ojaèao, ubio vas je zbog vlasti.

U ovom životu dato vam je da nauèite da birate prijatelje i saradnike. Takoðe, nosite tešku porodiènu karmu da biste se što pre oèistili. Vi ste sada veoma šarmantna osoba, što vam je upravo dato ne kao lepota, veæ kao iskušenje.

U sledeæem životu biæete misionar. Kroz ovaj život i sledeæi vam je dat kao iskupljenje za sve što ste nekada loše èinili.

551

Vama je za ovaj život, važan život koji ste živeli u Kini. Bili ste vladar jedne pokrajine. Bili ste slobodnih verskih ubeðenja, trudeæi se da i malom, siromašnom èoveku približite veru do njegove moæi saznanja. Upravo zbog takvih ubeðenja vi ste ubijeni od strane vladarske dinastije tog doba.

U ovom životu, takoðe vam je data moæ pisanja i komunikacije koju bi trebalo da iskoristite za dobrobit èoveèanstva. Sada takoðe težite ka promenama i putovanjima.

Sledeæi život vam donosi zanimanje novinara – istraživaèa. Živeæete ponovo u Srbiji.

641

Važan prošli život za vas je bio u Italiji. Bili ste nadobudni plemiæ koji je nemilosrdno ubijao svoje podanike. Takoðe ste bili jedan od najveæih zavodnika svog vremena. Ne moram da napomenem da ste bili muškarac, koji je morao svaku lepu devicu da uzme prvi. Ubila vas je upravo jedna od devica koja je radije htela smrt nego da izneveri buduæeg supružnika.

U ovom životu ne bi trebalo da živite u mestu svog roðenja, a ako se ipak odluèite na to, život vam nimalo neæe biti lak.

U sledeæem životu biæete politièar. Ukoliko ne promenite svoje nazore, pouèeni ovim životom, takoðe æete biti ubijeni u atentatu.

731

Jedan od prošlih života koji vam je vrlo važan u ovom životu, proveli ste živeæi u Italiji. Bili ste izuzetno lepa žena. Tadašnja vaša plava krv prelepe princeze nije mogla da vam da smirenje uz jednog muškarca. Imali ste mnogo ljubavnika. Kada vas više nisu interesovali, ne samo što ste ih odbacivali, veæ ste mnoge slali daleko od vas. Mnogi se nisu vratili, jer su usput ginuli. Jedan od njih vas je mnogo voleo. Shvativši da ga èeka ista sudbina kao i druge, ubio vas je tako što vas je udavio sopstvenim rukama.

U ovom životu, pored intuicije koju imate, dato vam je da pomažete drugima, a pitanje je koliko æete vi biti u stanju da to odradite.

Sledeæi život vam je namenio veliko iskupljenje time što æete biti sveštenik, propovedajuæi veru na mnogim mestima gde je teško doæi obiènim prevoznim sredstvima.

821

Jedan od prošlih važnih života živeli ste u Rusiji. Bili ste vladar – vojskovoða. Trudili ste se da budete pravedni kako prema porodici, tako i prema potèinjenima. Narod vas je voleo. Ubijeni ste u zaveri koju je organizovao vaš roðeni brat, da bi se domogao vašeg èina.

U ovom životu dobili ste slobodnu volju da birate životnu stazu. Probajte da je iskoristite na najbolji moguæi naèin, jer vam u tome pomaže moæ vašeg šestog èula.

Vaš sledeæi život biæe takoðe u Rusiji. Ponovo æete biti predsednik države.

911

Za vas važan život koji ste živeli bio je u Srbiji. To je bilo vreme Kosovskog boja. Bili ste jedan od knezova koji je bio vrlo ratoboran i voleo svoju zemlju iznad svega. Sve ste žrtvovali da bi Srbija bila slobodna. Izdajom jataka ubijeni ste u poznatoj Seèi kneževa. Zbog toga ste u ovom životu nepoverljivi i zatvoreni prema vašoj okolini. Imaæete problem sa srcem i leðima, jer æelije seæanja nose to breme.

U sledeæem životu živeæete u velikoj evropskoj zemlji i biæete veliki reformator. Ostaæete slavni i mnogo vekova posle smrti.

DVOJKE

Sve dvojke u prošlom životu bile su istraživaèi ili su se bavile nekom vrstom magije. U ovom životu ostala im je moæ šestog èula. Znamo da samo životinje imaju šesto èulo, da su ga ljudi odavno izgubili. Vi ste jedan od retkih sreænika ili sreænica kojima je ova moæ darovana. Jednim delom svoga biæa nosite seæanja na te živote, iako to ne umete da objasnite, a još manje da shvatite.

112

Jedan od vaših važnih života, živeli ste u Americi. Bili ste pionir u istraživanju zlatne rude. Krenuli ste da kopate zlato znajuæi da æete imati uspeha. To se ispostavilo kao velika istina i vi ste se vrlo brzo obogatili. Bili ste jedan od graditelja prve železnice kroz Ameriku. Iako ste bili istraživaè, nažalost život ste završili kao kockar na ivici bede. U sadašnjem životu previše analizirate po sistemu šta bi bilo kad bi bilo, da èesto idete do cepidlaèenja.

U sledeæem životu biæete poznati pisac fantastike. Imaæete plodan život i biæete veoma popularni.

292

Poslednji vaš važan život proživeli ste u Italiji. Bili ste žena koja je bila izuzetno lepa. Nažalost, spalili su vas na lomaèi zbog veštièarenja. Zaista ste bili zla veštica i uništavali ste stoku seljacima. To ste sve radili, jer vam nije bila uzvraæena ljubav lepog seoskog momka.

U ovom životu ste dobili duplu moæ šestog èula, kao i moæ predoseæaja. Vi naprosto i sada imate deo moæi koju ste imali u tom važnom prošlom životu. Sada nemate visoku temperaturu i organizam se ne brani od bolesti. Zatvorenost za druge ljude vam je data kao odbrana od loših dogaðanja.

Sledeæi život biæete ponovo žena i biæete poznati lekar za dušu. Upravo æete iskoristiti sva znanja iz prošlih života.

382

Za vaš sadašnji život najvažniji je vaš prošli život. Živeli ste u Srednjem veku na tlu današnje Afrike. Bavili ste se istraživanjem okultnih nauka. Bili ste vidoviti i imali ste odreðeni zadatak za to doba u kome ste živeli. Do ispunjenja zadatka nije došlo, jer vam je bilo važnije da vladate svojim plemenom. Bili ste najbogatija osoba ne samo u plemenu, veæ i na mnogo veæoj teritoriji. Iako ste zgrtali bogatstvo, umrli ste u dubokoj starosti, sami i bolesni. U meðuvremenu, do ovog života niste živeli, jer ste u nekom drugom obliku plaæali svoju karmu. Zato u ovom životu morate da obratite pažnju na bes koji se povremeno javlja. Koristite tu moæ šestog èula i trudite se da u ovom životu pružite mnogo ljubavi, da ne biste zaradili novu karmu.

Vaš sledeæi život živeæete u Rusiji. Biæete poznati i priznati astrolog. Ponovo æe vam se dati šansa da raspolažete vašim nekadašnjim moæima.

472

Važan život koji je bitan za ovaj koji sada živite desio se na tlu današnje države Peru. Bili ste jedan od najveæih magova i èarobnjaka. Pokušavali ste da alhemiju dovedete do prepoznatljivosti. Vaša okolina vas se veoma plašila. Kada ste bili najmoæniji i na vrhuncu slave, postali ste zli zbog žene, koja je bila po znanju jaèa od vas, ali nije bila slavna. Stalno ste se trudili da je svojim pakostima uništite.

Ubio vas je njen muž. U ovom životu dobili ste intuiciju i moæ šestog èula. Nauèite da je ovaj život plaæanje karme.

U sledeæem životu biæete nauènik – istraživaè. I sami ste shvatili šta æete istraživati.

562

Svoj najvažniji prošli život proživeli ste u Indiji. Bili ste istraživaè paranormalnog. Po merilima tog doba bili ste veoma lep muškarac. Život vam je bio vrlo plodonosan. Stradali ste posle obilnih kiša, pali ste u reku i udavili se. Ostali su vaši zapisi i vaša istraživanja koja se i danas èuvaju negde u Indiji. U ovom životu ste dobili izuzetan šarm i posebnu lepotu, kao i poriv za putovanjima. I sada vi naprosto predoseæate stvari ne znajuæi na koji naèin se to dešava.

U sledeæem životu biæete lekar – plastièar.

652

Vaš poslednji život koji ste živeli u Rusiji, bitan je za vas. Bili ste zvezdoèitaè, to jest astrolog na dvoru. Ostavili ste pisane dokumente. Buduæi da ste bili popularni, mnoge su vas žene volele. Iz ljubomore prema jednoj dvorskoj dami, prorekli ste smrt njenog muža. To se i dogodilo. Ona vam je postala kasnije žena. Zato ste u ovom životu sreæni samo ako budete odabrani. Kada god ste birali partnera to je bila greška.

U sledeæem životu æete biti žena koja æe ostati sama. Nažalost, vaše zanimanje æe biti kuvarica.

742

Vaš poslednji život bio je na planeti Sirijus. Pre toga ste veæ otplatili sve svoje karmièke dugove i bili ste na višem nivou svesti. Buduæi da je to bilo novo za vas i da se prvi put dešavalo od vremena postojanja vaše duše, niste se najbolje snašli. Na Sirijusu ste duhovno prljavo živeli. Jedina moguæa pravda za vas je bilo vraæanje na Zemlju. Pored svoje liène karme, vi plaæate i debelu karmu svojih predaka.

U ovom životu dobili ste dar intuicije i šestog èula. U životnoj dobi posle 58. godine života, dobijate dar otvaranja „treæeg oka“. Ako ste sada roðeni u znaku Ovna, vratiæete se ponovo na planetu Sirijus, jer je ovo vaš poslednji život. Ako ste roðeni u nekom drugom znaku, u sledeæem životu biæete istraživaè paranormalnih nauka.

832

Za ovaj život, vaš prošli važan život, živeli ste negde na Mediteranu. Bili ste nauènik – istraživaè. Tada ste patentirali nešto novo, što je bilo vezano za vodu. Imali ste još mnogo zamisli i ideja, ali niste stigli da ih dovršite. Umrli ste mladi, u 33. godini života.

Sada vam je dat dar da možete da uèite sve ono što drugima nije ni lako, ni dostupno. Sve to radite sa velikom snagom koja je èesto pomešana sa agresivnošæu. Takoðe vam je dato da mnoge stvari predosetite što vam daje dvojka u liènom broju.

U sledeæem životu biæete profesor koji æe svojim nauènim metodama postaviti novi naèin uèenja.

922

Jedan od vaših prošlih života živeli ste u Engleskoj. Bili ste žena i bili ste dobra bela veštica. Dali ste tadašnjem svetu mnogo dobrih dela i mnoge ste spasili kada im je pomoæ bila najpotrebnija. Tek u 30. godini života ste se prvi put zaljubili. Ljubav vam nije bila uzvraæena, jer je u to vreme bilo sramota da se neko venèa sa osobom kakva ste vi bili. Jedini izlaz videli ste u samoubistvu, što ste i uradili.

U ovom životu nosite karmu spoznaje. Upornost i zatvorenost vas ne spašavaju od loših uticaja. Uzalud je što imate moæ predoseæaja, kao i moæ šestog èula, nasedate na provokacije nedobronamernih ljudi oko vas.

U sledeæem životu biæete poznati i cenjeni neuropsihijatar.

TROJKE

Trojke, koje znaèe ljubav, u jednom od prošlih života bile su ljubavnici, sudije, na neki naèin zaverenici i politièari. U ovom životu èine mnogo usluga drugima i èesto bivaju povreðene zbog neuzvraæenog prijateljstva i svojih davanja.

U narednom poglavlju dajem vam ne samo šta ste bili u prošlom životu, veæ i kako se to odigravalo. Nauèite da sada razmislite pre nego što bezrezervno poklanjate svoje srce, prijateljstvo, a èesto i materijalne stvari.

123

Vaš važan prošli život bio je vezan za Francusku. Žao mi je ako vas razoèaram, bili ste žena. Služili ste na dvoru, kao jedna od najpoverljivijih sluškinja glavnoj dvorskoj dami. Toj prelepoj dvorskoj dami, na njenu zapovest uèinili ste uslugu i otrovali ste joj ljubavnika. „Nagradila“ vas je time što je naredila da vas ubiju.

Vaš poslednji život koji direktno utièe na sadašnji život ste živeli takoðe u Francuskoj i bili lièni vidovnjak kralja. Doživeli ste starost srednjih godina, a onda vas je udavio na spavanju èovek koji je zauzeo vaše mesto.

U sadašnjem životu data vam je moæ šestog èula. Uvek dobro razmislite pre nego što bilo šta uradite. Zato vam je i dato da èinite usluge. Ponovo vas interesuje, a možda se i bavite naukom vezanom za astrologiju, numerologiju, ili ezoteriju. Verovatno imate dosta neprijatelja, a vi se ne trudite da od njih stvarate prijatelje. U sledeæem životu biæete farmaceut, koji æe leèiti više alternativom nego hemijom.

213

Vaš važan život za sadašnjost, proživeli ste u staroj Engleskoj. Bili ste muškarac, sudija Inkvizicije, ohol i gord. Mnoge ste nevine osudili. Ubio vas je brat jedne od žena koju ste nepravedno osudili, jer nije htela da vam bude ljubavnica.

U ovom životu posle dužeg razmišljanja dajete bez nadoknade. Koristite svoju moæ predoseæaja, jer vam ona može osmisliti bolji život.

U sledeæem životu æete ponovo biti sudija i deliæete pravdu.

393

Najvažniji prošli život koji se reflektuje na današnji proživeli ste u Srbiji za vreme Turaka. Bili ste jedan od zaverenika koji je bio Janjièar. U to vreme niste zaboravili svoje srpsko poreklo i tajno ste radili protiv Turaka. Posekli su vas Turci kada su saznali za vaše aktivnosti.

Sada, u ovom životu imate puno ljubavi za vaše prijatelje i rodbinu. Nauèili ste lekciju i sada ste oprezni i dosta zatvoreni. Nauèite da tumaèite snove, jer æe vam oni pomoæi da mnoge životne situacije shvatite i razrešite.

U sledeæem životu biæete žena i vrlo slavna književnica.

483

Važan je vaš poslednji život koji ste živeli u Nemaèkoj. Bili ste poznati politièar, èuven po grubosti, ali i pravednosti. Gradeæi politièku karijeru potpuno ste zapostavili porodicu. Sada plaæate tu karmu, ali ste još uvek zadržali hrabrost, ali i dozu agresivnosti. Buduæi da neæete moæi, a ni znati da otplatite karmu u ovom životu, u sledeæem životu biæete stoèar, iako ste dobili izuzetnog Anðela èuvara.

573

Kod vas je važan život bio u Americi. Bili ste lepa novinarka koja je bila poslata u Vijetnam, sa zadatkom špijunaže. Zanimanje novinara davalo vam je moguænost da doðete u bliske kontakte sa Vijetnamcima. U jednoj takvoj akciji bili ste uhvaæeni. Posle beskrajnog muèenja, bili ste ubijeni. To je bila opomena ostalima.

U ovom životu takoðe imate talenta za pisanu i izgovorenu reè. Sada vam je data dodatna intuicija i štiti vas od mnogih neprijatnosti. Bez obzira kako odradite zasluženo iz prošlih života, u sledeæem životu biæete ponovo žena. Baviæete se sportom i biæete vrhunski sportista tog vremena.

663

Vi ste stara duša koja nije imala mnogo života. Važan prošli život za današnji vezan je za stari Rim. Bili ste glavni sudija tog vremena. Sudili ste kako vam je govoreno, a ne po pravdi. Buduæi da ste bili na visokom položaju i imali puno novca, mogli ste mnogima da pomognete, ali to niste èinili. Zapostavili ste i svoju porodicu koja je vremenom živela na ivici bede. Vi ste imali puno novca i veliko bogatstvo. Uz sve to išle su lepe i mlade ljubavnice. Doživeli ste duboku starost i umrli prirodnom smræu.

U ovom životu dobili ste karmu da budete žrtva porodice, a mnogi od vas nemaju svoju porodicu i porod.

U sledeæem životu biæete farmer, dobijajuæi moguænost da ispravite greške iz prošlog života.

753

U Japanu ste živeli jedan od vaših života koji je važan za današnji. Bili ste lepa i nežna žena, jedna od najpoznatijih gejši. Bili ste veoma obrazovani sa poznavanjem mnogih veština. U ljubavi ste bili nezamenjivi. Voleli su vas mnogi muškarci tog vremena. Vaše srce je ostajalo prazno, jer ste vi voleli samo jednu osobu koja nažalost nije mogla da bude sa vama.

U ovom životu vi ste veoma senzibilni i oseæajni. Dobili ste jaku intuiciju. Lutate svojom emotivnošæu i možete da budete neveran partner. Ako ste žena, to neverstvo može da bude samo u vašem srcu, a da nikada to telesno ne uradite.

U sledeæem životu biæete ponovo žena i biæete poznata manekenka.

843

U Africi ste proživeli život koji je važan za sve što vam se danas dogaða. Bili ste muškarac i poglavica plemena. Sve ste držali u strogoj, ali pravednoj vladavini. Svi su vas voleli. Doživeli ste duboku starost. Umrli ste prirodnom smræu, ožaljeni od celog plemena.

U ovom životu ste impulsivni i pošteni. Karma koju nosite je karma vaših predaka koju niste vi zaslužili ni u jednom od prošlih života.

U sledeæem životu biæete neka vrsta verouèitelja.

933

Vi ste stara duša koja je svoj važan život živela u starom Egiptu. Bili ste vrlo specifièni, jer ste bili žena naprednijih ideja nego druge. Dozvolili ste sebi da za novac budete špijun protiv svog muža. Dopustili ste da vam ubiju muža i ostali ste sami sa troje dece. Do kraja života ste se kajali za uèinjeno i to vam je bila najveæa kazna.

U ovom životu deo karme je da vam je nesreæan emotivni život, jer težite savršenstvu. Probajte da izaðete iz svoje èaure i da svoje emocije podelite sa nekim pravim prijateljem.

U sledeæem životu biæete muškarac. Vaš posao biæe èuvar u zatvoru.

ÈETVORKE

Sve èetvorke su u nekom od prošlih života koji je vrlo važan za ovaj život, živele duhovno prljavo. Nisu imale mnogo sluha za emocije i poštenje. Uvek su bile najvažnije same sebi, ne mareæi za okolinu, ni za svoje najbliže. U ovom životu im je dato da pored svoje karme plate i karmièki dug svih svojih predaka. To nažalost nije nimalo lako, ali ne koèi napredovanje njihove karijere u ovom životu. Mnogi su dobili dar saoseæanja i mudrosti. Upravo ovaj život vam je i dat da se nauèite svemu što ste u prošlim životima propustili.

134

Za ovaj život važan je vaš poslednji život koji ste proživeli u Australiji. Bili ste farmer, koji je po kazni prognan iz svoje zemlje. Kako ste veæ imali iskustva sa nepoštenim životom u novoj domovini, vrlo brzo ste se obogatili. Nije vam bila važna vaša familija u staroj domovini i nikada im niste pomagali, bez obzira na bogatstvo koje ste stekli. Bili ste važni sami sebi. Živeli ste skupljajuæi novac i uveæavajuæi svoje bogatstvo. Umrli ste od teške bolesti u najboljim godinama. Sada, u ovom životu razmišljate i pravite planove pre donošenja važnih odluka. Možete da imate problema sa cirkulacijom, jer se neka seæanja iz ranijih života provlaèe i u ovom.

U sledeæem životu biæete ponovo muškarac i biæe vam dato da nauèite šta je prava samilost. Vaše buduæe zanimanje biæe upravnik sirotišta.

224

Indija je zemlja u kojoj ste proživeli važan život koji utièe na sadašnje vreme. Bili ste veliki bogataš. Sav novac i svo blago, kao i imanje, sticali ste na nepošten naèin. Nisu vas voleli ljudi oko vas. Pokrali su vas i ubili vaši naslednici, koji nisu mogli da izdrže vašu torturu nad njima.

U ovom životu ste dobili jaku moæ šestog èula i niste potpuno sreæni. Nažalost, ne možete ništa da planirate i sve se dešava sudbinski.

U sledeæem životu daæe vam se moguænost da ispravite taj život u Indiji i biæete bankar.

314

Vama se vaš prošli važan život veoma odražava na sadašnji. Živeli ste na Korzici. Nažalost, bili ste mafijaški potrèko. Završavali ste sve poslove koje vam je gazda davao. Niste pravili drugima probleme ako za to niste bili plaæeni. Bili ste èovek bez srca i bez svog identiteta. Doživeli ste duboku starost i umrli prirodnom smræu.

U sadašnjem životu imaæete problema sa leðima. Dobili ste dozu samilosti i ovo je pravi put za otplaæivanje karme. Vi æete to uèiniti veæ u ovom životu, tako da æete u sledeæem biti nagraðeni i biæete jedan od konstruktora na važnim mašinama.

494

Jedan od prošlih života koji je važan za ovaj život dogaðao se u Kini. Bili ste muškarac, graditelj. Sazidali ste najlepše zgrade u Kini. Neke od njih i danas postoje. Iako ste bili veoma inteligentni, bili ste duhovno prljavi. Potcenjivali ste sve one koji su bili ispod vas.

U ovom životu vi ste se uvukli u svoju ljušturu, zatvoreni ste i teško vam je priæi. U ovom životu vam je još dato da nemate visoku temperaturu i da nikada ne znate kada ste stvarno bolesni. To je karma koju morate da iživite.

U sledeæem životu biæete arhitekta koji æe ponovo graditi i biti jedan od inovatora svog vremena.

584

Svoj poslednji život pre ovoga živeli ste u Južnoj Americi. Žao mi je što ništa spektakularno niste bili u prošlom životu, jer ste obraðivali zemlju – bili ste zemljoradnik. Teško ste zaraðivali svoj hleb. Zbog teškog života i mukotrpnog rada u vama se javio bes i vi ste postali lopov. Krali ste samo da biste preživeli. Imali ste sreæe da se za dlaku izvuèete i da nikada ne odete u zatvor.

U ovom životu ste dobili Anðela èuvara i nadareni ste za pisanu i izgovorenu reè. Upravo vam karma i jeste da služeæi se svojom glavom, zaraðujete hleb.

U sledeæem životu biæete advokat. Buduæi život æe vas nauèiti koliko je lepše živeti na strani zakona.

674

Vaš prošli život je bio vrlo interesantan. Proživeli ste ga na tlu današnjeg Kuvajta. Bili ste žena i život ste proveli u haremu. Kako biste postigli da budete glavna ljubavnica svom gospodaru, bavili ste se raznim intrigama. Otkrivali ste skrivene mane svojih suparnica i to koristili protiv njih. Iznad svega ste voleli nakit i zlato. Da ste mogli i da se moglo, vaša odeæa bi cela bila od zlata.

U ovom životu ste izuzetno šarmantni, na vama je kako æete taj šarm iskoristiti. Imate dobru intuiciju i neka vam ona bude vodiè za sve vaše odluke.

U sledeæem životu biæete neka vrsta zabavljaèa naroda.

764

Postojbina vašeg prošlog života bila je Španija. To je bio jedan od važnih života koji utièe na vašu sadašnjost. Bili ste špijun. Špijunirali ste za druge protiv diktature u svojoj zemlji. Svoj posao ste radili vrhunski, tako da vas nikada nisu otkrili. Uvek je neko drugi stradao umesto vas. Doživeli ste duboku starost i posle smrti bili ste slavni.

U sadašnjem životu imate posebnu lepotu i vrlo izraženu intuiciju. Karmu prošlih života kao i karmièki dug svih svojih predaka, plaæate upravo u ovom životu.

U sledeæem životu biæete dobar i pošten politièar.

854

U prethodnom životu ste živeli u Irskoj. Bili ste voða pobunjenika protiv svih koji su ugnjetavali vaš narod. Prenosili ste poruke usmeno i onako kako vam je odgovaralo, nikada doslovno kako su bile upuæene. Bili ste uhvaæeni i ubijeni na svoj 40. roðendan.

U ovom životu možete, a ne morate da imate problem sa nervnim sistemom. Jedino u kasnijim godinama bi trebalo da kontrolišete šeæer u krvi.

U sledeæem životu æete se baviti zanimanjem vezanim za statiène mašine.

954

Život pre ovoga proživeli ste u Kaliforniji. Bili ste poznati pisac. Doživeli ste veliku slavu još za vreme života. Sav novac koji ste zaradili prodajom knjiga, potrošili ste na svoja lièna uživanja i putovanja. Niste ostavili potomstvo.

U sadašnjem životu ostao vam je taj dar za pisanje, ali ga vi neæete iskoristiti. Nauèite da koristite svoju moæ predoseæaja.

U sledeæem životu biæete ponovo umetnik – poznati slikar.

PETICE

Svi vi koji se nalazite u liènom broju pet, bili ste neka vrsta inovatora. Šta god da ste radili, uvek ste na kraju postali lutalice i tako završavali svoj život. Svi ste pored ostalih osobina, u ovom životu dobili želju za promenama. Svi volite da putujete i da uvek na novi naèin osmislite život. Baš zato što ste bili inovatori, u ovom životu ne volite administraciju.

145

Prošli život, važan za današnji, proživeli ste u Americi. Bili ste veliki nauènik. Roðeni ste na tlu Balkana. Kako se vaš rad nije cenio i vrednovao u vašoj zemlji, otišli ste posredstvom jednog bogataša koga ste sluèajno upoznali i koji vas je odveo u Ameriku. Kao nauènik, gde vam je pruženo dovoljno materijalnih sredstava za rad, pronašli ste novi sistem gradnje kuæa. Za vašu utehu, neke kuæe iz tog perioda postoje i danas. Umrli ste prirodnom smræu, putujuæi i istražujuæi druge kulture, pogotovo neobiène zgrade.

U ovom životu vam je ostao taj poriv za putovanjem i promenama.

U sledeæem životu biæete takoðe nauènik i baviæete se konstruisanjem letilica. Steæi æete ne samo materijalno, veæ i veliko duhovno bogatstvo.

235

Jedan od prošlih života koji je važan za ovaj, živeli ste u Rusiji. Bili ste žena na carskom dvoru. Neuobièajeno za to vreme, vaš posao je bio careva lièna kuvarica. Svoje kulinarske sposobnosti ste dovodili do perfekcije. Svake nedelje ste smislili neko novo jelo, ili novu poslasticu. Toliko ste bili dobri, da su vaša tadašnja jela danas neka od nacionalnih jela Rusije. Vremenom ste postali vrlo bogati, ali to niste mogli da iskoristite, jer ste bili neka vrsta tajne dvora. Nije vam to padalo teško, jer ste voleli svoj posao. Kada ste ostarili i kada je vaš pomoænik postao carev kuvar, vi ste jedne noæi tajno nestali i od tada vam se gubi svaki trag. Sve ste to nadoknadili putujuæi po svetu. Umrli ste u nekoj zemlji potpuno zaboravljeni.

Zato ste u ovom životu previše emotivni i ne zaboravljate da svima pomažete. Ponekad se i sami èudite kako nešto znate, a ne znate odakle vam to. Nemojte brinuti, to je ta moæ šestog èula koju posedujete.

U sledeæem životu živeæete na moru i biæete vlasnik lanca restorana. Vaše æelije seæanja nosiæe taj dar koji ste veæ jednom imali. Doživeæete sva javna priznanja.

325

Nimalo vam nije bio lep jedan od važnih života koji je vezan za sadašnji život, a bio je u Americi. Bili ste muškarac, crnac i rob. Buduæi da ste bili inteligentniji, ali i manje poslušni od ostalih, èesto ste bili šibani i muèeni metodama tog vremena. Smuèili ste se gazdi i on vas je prodao. Vaš novi gazda vas je ukrcao na brod ka novom odredištu. Jedne noæi ste sa broda skoèili u more. Sreæa vas je pratila i pokupio vas je brod iz zemlje gde nije bilo ropstva. Putovali ste mnogo, koristeæi svoje znanje magije, koje ste nauèili od svojih sunarodnika. Umrli ste u dubokoj starosti, lutajuæi svetom.

U sadašnjem životu imate problem sa stomakom, jer su vam æelije seæanja prenele muèenje iz tog prošlog života.

U sledeæem životu, dobiæete nagradu prethodnih muèenja i biæete èuveni lekar. Biæete lekar i za telo i za dušu.

415

U prošlom životu, živeli ste u Francuskoj. Bili ste jedan od najslavnijih lekara toga doba. Nažalost, svom detetu uradili ste loš tretman leèenja, jer ste postavili pogrešnu dijagnozu. Dete je bilo bolesno od srca, što vi niste dijagnostikovali. Kada vam je dete umrlo, vi to niste mogli da podnesete. Lutali ste po raznim mestima leèeæi ljude najsiromašnijeg sloja. Od tuge ste se propili i umrli zaboravljeni od svih.

Zato vam je u ovom životu dato da i sami obolite od srca. Ne brinite, od srca se oboljeva obièno u starijim godinama.

U sledeæem životu biæete ponovo lekar i biæe vam dato da ispravite grešku iz prošlog života.

595

Za vas je važan prošli život koji ste živeli u Nemaèkoj. Bili ste propovednik koji je krstario zemljom uèeæi ljude veri i poštenju. Ljudi su vas slepo slušali, jer ste posedovali veliku harizmu. To se nije dopalo jednom od vladajuæih ljudi tog vremena, koga ste s pravom napadali. Naredio je da vas ubiju. Nikada se nije saznalo ko je to uèinio.

U ovom životu ostao vam je dar za izgovorenu i pisanu reè. Takoðe ste zatvoreni i teško vam je priæi i zadobiti vaše potpuno poverenje.

U sledeæem životu biæete poznati novinar koji æe izveštavati iz mnogih zemalja sveta.

685

Sada vam je važan vaš prošli život koji ste proživeli u Grèkoj, koji je bio vrlo interesantan. Bili ste putujuæi glumac – lutalica. Voleli ste daske koje život znaèe i voleli ste putovanja. Nikada se niste ženili. Svuda gde ste gostovali, zaveli bi neku lepu ženu. Ludovale su za vama i plemkinje i seljanke. Vaša ljubav je trajala koliko i vaš boravak u tom mestu. Dve žene su se i ubile kada ste ih napustili. Jedna od njih je napustila svoje ognjište i krenula za vama. Postala je glumica u vašoj trupi, ali vi više nikada niste bili sa njom.

Sada, u ovom životu plaæate tu karmu, vodeæi raèuna o porodici i žrtvujuæi se za nju. Ako vas ponekad boli gornji deo èela, znajte da vas muèe seæanja kojih niste svesni.

U sledeæem životu biæete ponovo umetnik. Daæe vam se šansa da ispravite karmu prošlog života.

775

Jedan od prošlih života, a živeli ste ih puno, bio je u Indiji. Svi koji nosite ovu kombinaciju brojeva sada, živeli ste zajedno u jednom za vas važnom životu. Bili ste misionar, propovednik vere i neka vrsta iscelitelja. Pomagali ste drugima, ali ste sami u duši bili nezadovoljni. Ako ste muškarac u ovom životu, plemeniti ste, ali se èuvajte da se ne utopite previše u sopstvenu mrežu iluzija koju vam daju sedmice. Žene sa ovom kombinacijom brojeva, neka se èuvaju laskanja i promene partnera.

U ovom životu, dobili ste poriv ka istraživaèkom radu. Sledeæi život doneæe vam nesluæene moguænosti da ujedinite psihu i telo, jer æete biti poznati parapsiholozi.

865

Vaš prošli život pre ovog, živeli ste u Nemaèkoj. Bili ste ratnik. Lutali ste po raznim bojnim poljima. Izvojevali ste mnoge pobede. Svi su vas se plašili, kako neprijatelji, tako i vaši vojnici. Ubili su vas na tlu današnje Srbije.

U ovom životu ste dobili šarm koji pleni, ali i snagu koja je èesto pomešana sa agresivnošæu. I danas bi želeli da vas svi slušaju. Takoðe i posedujete moæ izgovorene reèi.

U sledeæem životu biæete inovator i konstruktor vojne industrije.

955

Probajte da zamislite svoj prošli život koji ste proveli u Italiji. Zapitajte se koja oseæanja u vama izaziva ova zemlja. Vi ste u prošlom životu ostavili peèat sa svojim pronalascima. Bili ste inovator pisane reèi. Postavili ste novi stil pisanja u tom vremenu. Niste odmah bili shvaæeni i priznati. Znali ste da ste napravili velike stvari i niste mogli da podnesete što vas ne razumeju. Odali ste se alkoholu i umrli u najveæoj bedi.

Sada ste nauèili lekciju i dosta ste zatvoreni. Ne slušate savete i volite promene. Ne volite administraciju, jer vas je ona u prošlom životu upropastila.

U sledeæem životu, biæete publicista i puno æete putovati.

ŠESTICE

Najinteresantniji prošli važan život imale su sadašnje šestice u liènom broju. Žao mi je, ali vi plaæate najjaèu liènu karmu koju ste zaslužili u nekom od prošlih života. Bilo èime da ste se bavili, bili ste ubice. Meðu vama bilo je kurtizana, onih koji su držali javne kuæe, èedomorki i dželata.

Svi ste u ovom životu izuzetno šarmantni i zraèite. Mnogi od vas imaju zadatak da raðaju više dece bez obzira kom polu pripadali. Nekima je od vas uskraæeno da ikada imate decu, a mnogima nije dato da zasnuju braènu zajednicu. Taj lièni karmièki dug platiæete samo raðanjem novih života.

156

Za vas je u ovom životu važan prošli život koji ste proživeli u Francuskoj. Nažalost, bili ste dželat za vreme Buržoaske revolucije. Niko od vaših roðaka i prijatelja nije znao èime se bavite. Uvek ste imali kapuljaèu preko glave. Sami ste bili ubeðeni da radite izuzetno èastan posao. Niste bili svesni da ljudski sud i ljudsko pravo nije i Božja volja. Nalazili ste posebno zadovoljstvo u obavljanju tog posla. Iako ste èuvali tajnu svog posla, otkrio vas je otac pogubljenog plemiæa. Posle dvadeset godina ubio vas je na vrlo zastrašujuæi naèin.

Sada ste osoba koja puno razmišlja pre nego što donese odluku. Bez obzira kom polu pripadate, u ovom životu imate problema sa respiratornim sistemom. Vaša duša nije zaboravila na opreznost.

Sledeæi život æe vam biti izuzetno interesantan, daæe vam ponovo sliènu sudbinu i naèin da ispravite ovaj prošli negativni život. Biæete sudija.

246

Jedan od važnih života koji ste proživeli, a koji direktno utièe na sadašnji, proživeli ste u Rumuniji. Bili ste žena – ciganka, najlepša u okolini. Svi muškarci su ludeli za vama i želeli da vas imaju pored sebe. Nažalost, mnogi su zbog vas u raznim tuèama izgubili život. Nije vas to nimalo uzbuðivalo, oholo ste i s prezirom gledali na njih kao na budale. A onda, posle mnogo biranja iznenada ste se zaljubili u lokalnog veleposednika. Njemu je bio kapric da ima najlepšu ciganku koju su svi želeli. Ostajali ste trudni i tri ste deteta ugušili odmah nakon roðenja. Izazvali ste i nekoliko namernih pobaèaja. Veleposednik vas je izgustirao i ostavio, vaši vas više nisu hteli. Oterali su vas iz èerge, jer ste prekršili njihove obièaje. Lutali ste dugo i na kraju se udali za daleko starijeg èoveka od sebe koji je bio udovac. Naravno, kazna vas je stigla još u tom životu i do kraja niste imali dece.

I sada u ovom životu imate dar šestog èula. Vredni ste i odgovorni i naravno, šarmantni.

U sledeæem životu biæete umetnik na daskama koje život znaèe. Baviæete se glumom i ponovo æete biti žena.

336

Svoj prošli važan život, takoðe ste živeli u Srbiji. Bili ste neka vrsta spone izmeðu Srba i Turaka. Turci su vam debelo platili da ubijete Srbina koji im je u to vreme smetao. Vi ste to uèinili, jer ste se polakomili na zlato koje su vam Turci dali. Vremenom ste oženili udovicu èoveka koga ste ubili, te nasledili i svu njegovu imovinu. Posle mnogo godina, sin ubijenog je doznao za vaše zlodelo i pred celim feudom nabio vas je na kolac. U tim poslednjim momentima svog života, gorko ste se kajali, no uèinjeno niste mogli da povratite.

Zato vam je u ovom životu dato da èinite svima koji zatraže uslugu od vas, a i da sami nudite pomoæ kada je nekome potrebna. Dat vam je jedan vid višeg uma i ljubav prema životinjama. Moralnost vam je na visokom nivou, jer æelije seæanja nose to poslednje pokajanje. U ovom životu takoðe obratite pažnju na arterijsku cirkulaciju i postoji moguænost da imate problema sa kukovima i stopalima.

U sledeæem životu biæete neka vrsta lekara za dušu. Neæe to biti u klasiènom smislu psiholog ili neuropsihijatar, veæ nešto izmeðu medicine i alternative.

426

Kada budete proèitali šta ste bili u vašem prošlom životu, neæete verovati, jer sve ono što nam ne odgovara, skloni smo da proglasimo netaènim. U prošlom životu živeli ste u Nemaèkoj i bili ste žena. Vaša lepota tog vremena vam je omoguæila da budete najomiljenija noæna dama u najelitnijoj javnoj kuæi. Ovaj prošli život važi za osobe roðene posle 1946. godine. Pored svog zanata kojim ste se javno bavili u slavu Rajha, bili ste špijunka koju su plaæali za tajne koje je izvlaèila od svojih klijenata. Jednog dana ste dobili zadatak da ubijete visokog oficira, što ste vi i uradili, stavivši mu otrov u piæe. Otkrili su vas na samom kraju rata i ubili. Mnoge tajne koje ste vi saznavali iz krevetske radionice poslužile su za mnoga pisana dela i romane.

U ovom životu, sem šarma i lepote koje ste poneli iz prošlog života, vi ste izuzetno vredna i radna osoba. Takoðe posedujete moæ šestog èula, naprosto znate da nešto znate, iako to ne umete da objasnite. Iz tog života ostao vam je problem sa cirkulacijom, kao i problem sa organima za reprodukciju. Èulna uživanja koja su vam bitna, nose seæanja na prošli život. Kreativni ste i posedujete umetnièki talenat.

U sledeæem životu biæete umetnik koji æe graditi i za to doba zgrade koje æe biti više buduænost nego sadašnjost.

516

Vaš prošli život vezan je za dve zemlje. Roðeni ste i odrasli u Americi, a drugi deo života ste živeli u Vijetnamu. Ovo važi za osobe roðene posle 1975. godine. Bili ste žena i novinar. Išli ste da izveštavate sa ratišta i bili jedna od najboljih novinarki toga doba. Jednog momenta su vas uhvatili vijetnamski vojnici, silovali i pretukli. Posle par meseci, shvatili ste da ste iz te situacije ostali trudni. Rešili ste se neroðenog deteta i samim tim navukli neoprostivi greh. Bili ste svesni toga i prestali ste da budete oprezni u vašim izviðanjima. Jednog momenta kada ste hteli da što ekskluzivnije izvestite svoje èitaoce, vijetnamski vojnici su vas zarobili i ubili.

U ovom životu se trudite da duh i materiju, kao i racio i intuiciju, dovedete do savršenstva i kreativnosti. Dobili ste dar za umetnost i pisanje, kao i govornièku veštinu. Kao da vas i sada ne drži mesto, volite promene i putovanja. Takoðe vas drže seæanja na prošli život, te pravite kombinacije šta bi bilo kad bi bilo, uvek dobro razmislite. Obratite pažnju na srce i vaša leða, jer je to nešto što bi moglo da bude aspektovano, a tièe se vašeg zdravstvenog stanja.

696

Vi ste jedna od retkih osoba koja je imala javnu kuæu u prošlom životu, a bila muškarac. Živeli ste u Holandiji. Javna kuæa koju ste držali imala je mnogo lepih devojaka i žena. Imali ste posebne cene za device, a iste za ostale. Jedna od tih devojaka zaljubila se u vas. Iako ste bili sa njom, vi ste je maksimalno iskorišæavali da opslužuje i sve klijente kojih je bilo u zavidnom broju. Vremenom, devojka èiji ste vi bili izabranik, nije mogla više da podnese taj dvostruki život i poèela je da vam prigovara. Njena velika ljubav je dostigla taèku kada to niste mogli da podnesete. Jedne noæi, kada je bilo nevreme, ubili ste je tako što ste je ugušili. Tada ste se zarekli da više nikada neæete „petljati“ sa devojkama koje rade za vas.

U ovom životu vi imate beskrajno šarma. Veoma ste zatvoreni, iako o svima želite sve da saznate. Na neki naèin ste žrtva svoje porodice. Zahvaljujuæi karmi koju nosite, sem kad imate neki virus ili težu upalu, vi inaèe nemate temperaturu i ona iznosi od 37,2 do 37,5. Upravo, temperatura vas opominje na bolest, a vi plaæajuæi karmu, niste na to upozoreni.

U sledeæem životu biæete sportista, vozaè neke vrste automobila.

786

Jedan od važnih života za ovaj današnji, proživeli ste u Španiji i bili ste muškarac. U vreme najžešæe Inkvizicije vi ste bili biskup. Imali ste nesreæu da se zaljubite u lepu i mladu devojku koja je kao svaka dobra vernica, dolazila kod vas po savet. Iako je po kanonima vaše vere bilo zabranjeno opštenje sa ženama, vaša ljubav je bila jaèa. Devojka je veæ imala momka koga je ludo volela i nije prihvatala vaše ponude. Da biste joj se osvetili, proglasili ste je vešticom. Inkvizicija je osudila na smrt na lomaèi. Mnogo godina kasnije, vi ste se pokajali za uèinjeno, šteta nije mogla da se ispravi.

Sada ste dobili izuzetnu moæ intuicije i težite uvek ka liènoj slobodi. I sada, kada vam nešto ne ide od ruke, a uložite mnogo truda, ta snaga zna da bude pomešana sa agresivnošæu. Mogli biste da imate problema sa glavom, jer negde u seæanjima nosite grižu savesti prošlih života.

U sledeæem životu biæete žena i biæete monahinja. Daæe vam se da tek tada shvatite šta ste to uradili za vreme vašeg prošlog života u Španiji.

876

Za vas je u ovom životu važan upravo vaš prošli život koji ste proživeli u Egiptu. Bili ste pametna i uèena žena. Imali ste svoju porodicu koja vas je volela i koju ste vi mnogo voleli. Razboleli ste se u tridesetpetoj godini života. Bolovali ste od neizleèive bolesti. Iako ste bili bogati, lek niste pronašli. Kada su bolovi postali neizdrživi, a bolest uzela maha, shvatili ste da to ne možete da izdržite. Rešili ste da se ubijete, i to ste uradili tako što ste se obesili.

U ovom životu do uspeha idete kroz veliku borbu i hrabrost. Èesto dozvoljavate sebi da pobedi animalna priroda. Vodite raèuna o vašim zglobovima. Vaš telesni elektricitet je izražen. To je podsvesno i imate oseæaj da se tako štitite od bolesti.

U sledeæem životu biæete nauènik – istraživaè.

966

Svoj prošli važan život proživeli ste u Rusiji. Bili ste žena, prelepa plemkinja. Imali ste divnog muža koji vas je obožavao, ali vi njega niste voleli. Zaljubili ste se u muževljevog roðaka koji vas nije hteo. To vaša sujeta nije mogla da podnese i kada je došao u posetu vašem mužu, vi ste mu u njegovo piæe sipali otrov i tako ga lišili života. Niste osetili grižu savesti, niti ste se kajali. Buduæi da niste voleli muža, a niste našli ljubav, niste želeli da raðate decu. Krijuæi od svog muža, išli ste kod žene koja vam je ubijala zaèeti plod. U jednoj od tih „intervencija“ dobili ste sepsu i umrli.

U ovom životu imate problem sa organima za reprodukciju, kao i sa venskom cirkulacijom. Takoðe ste dosta zatvoreni i ni sa kim ne delite svoje „tajne“.

U sledeæem životu biæete neka vrsta vojnog lica.

SEDMICE

Ljudi koji imaju u liènom broju sedmicu, imali su više prošlih života vezanih za duhovnost. Neki od vas su bili duhovnici raznih vera, a najveæi broj su bili i isposnici, tražeæi veru koju nisu spoznali. Neke sedmice su svoj duhovni prošli život proživele na Tibetu. Neke sedmice su bile veštice ili ako su živeli u muškom rodu, razni vraèi.

Zato su u ovom životu dobile veliku moæ intuicije, jer èestice seæanja ne mogu i ne žele da zaborave „moæi“ koje su nekada imale.

Vaša karma je da kroz duhovnost pomažete drugima, tako da bi svoja zanimanja trebali da prilagodite u tom pravcu.

167

Jedan od vaših važnih prošlih života za sadašnjost, proživeli ste na tlu današnje Italije. Bili ste žena i vaša lepota nije išla u korak sa veštièarenjem kojim ste se bavili. Za to vreme, koje je inaèe bilo mraèno, vi ste napravili mnoga nedela. Za novac, a i iz liène osvete napravili ste mnogim ljudima pomor stoke. Onome koga ste voleli sebiènom ljubavlju, koji nije odgovorio na vašu strast, napravili ste da u bolesti, neoženjen proživi život. Svi su vas se plašili, a pogotovo lepe žene i devojke. Živeli ste jako dugo i pri kraju života ste spoznali svoja nedela. Pokajali ste se, ali prošlost niste mogli da vratite.

U ovom životu data vam je ta moæ intuicije, ali i moæ da upravljate otkriæima, naukom i svetlošæu. Èuvajte se da sluèajno u životu ne posegnete za magijom, pa ma kako ona naivna bila. Ne biste smeli ni šale radi da okreæete šolju, bacate karte ili bilo šta slièno. Takoðe, ne smete dozvoliti da vam to drugi rade u smislu gatanja.

U ovom životu vaš problem je venska cirkulacija i vremenom, sa godinama, možete imati problema sa bubrezima. Nemojte puno da razmišljate „šta bi bilo kad bi bilo“, veæ svoj život usmerite ka svetlosti.

Sledeæi život doneæe vam potpuno iskupljenje karme i biæete vrlo predani veri. Namenjeno vam je služenje veri u manastiru.

257

Za sadašnji život važan je vaš prošli život koji ste proživeli u Bugarskoj. Bili ste muškarac pravoslavne vere. Putovali ste po pravoslavnim zemljama, tako da ste jedno vreme živeli i u Srbiji. Vaše „zanimanje“ bilo je bogotražitelj. Tražeæi veru koja vam je duboko bila u srcu, uèili ste putujuæi od jednog do drugog manastira. Spoznaja velièine vere i Gospoda koji je uvek sa nama, za vas je bila azbuka. Niste od svoje sabraæe krili svoja saznanja, niti ste držali u sebi tu ljubav koju ste imali za sve. Na svojim putovanjima ste pokupili sve ono najbolje što je moglo da vam se pruži. Vaše srce je bilo otvoreno za sva nova saznanja i nove molitve. Upokojili ste se u Gospodu u 85. godini života.

U sadašnjem životu ste dobili moæ intuicije i dar šestog èula. Zbog celine informacija koje vaše æelije seæanja nose, možete da imate manjih problema sa nervnim sistemom. I sada je vaš duh nemiran, traži promene i želju za putovanjima.

U sledeæem životu biæete visoki sveštenik i završiæete nedovršeno.

347

Svoj prošli život, koji je važan za ovaj sadašnji, proživeli ste u Americi. Bili ste muškarac i bili ste Indijanac. Veæ kao dete su vas spremali za vraèa. Bili ste èuveni u svim plemenima po svojim moæima. Poznavali ste lekovitost biljaka i njihovu moæ bolesti izleèenja. Koristili ste drevne rituale i celo pleme vas je podržalo. Kada su vas belci oterali u rezervat, vi ste bili jako tužni, ali ste hrabrili svoj narod da izdrži u miru i slozi.

U ovom životu su vam ostale tri osobine iz tog vremena. Dobili ste moæ intuicije, dobar ste radnik; i pomažete svima kojima je pomoæ potrebna. Vodite raèuna u ovom životu o vašim kostima i kolenu.

Sledeæi život vam je namenio da budete poznati inženjer graðevine. Biæete inovator i pronaæi æete novi vid gradnje, koji æe i za to vreme u kome budete živeli, biti inovacija.

437

U prošlom životu ste živeli u Srbiji. Igrom sudbine i sticajem èudnih okolnosti, došli ste u Srbiju iz Rusije, u kojoj ste roðeni. Bili ste jedan od retkih ljudi koji je prenosio pravoslavnu veru. Voleli ste ljude isto onoliko koliko ste voleli veru. Trudili ste se da im na najbolji moguæi naèin prenesete molitve koje su bile u vašem srcu, a i naèin kako da priðu veri. Živeli ste po svim pravoslavnim zakonima, u strogom postu, živeæi od onoga što su vam dobri ljudi davali. Nije vas interesovao materijalni momenat, vaš život je bio vaša duhovnost i vaša glad, jedino glad za duhovnošæu.

U ovom životu ste dobili dar predoseæaja i dobro srce, kao i dobrog graditelja temelja. Obratite pažnju na vašu arterijsku cirkulaciju i na stopala. Probajte da apsolutno ne konzumirate alkohol, jer vam on može napraviti velike zdravstvene probleme.

U sledeæem životu biæete iskusni pilot neke letilice.

527

Živeli ste mnogo života, ali jedini važan za sadašnji, proživeli ste na Korzici. Bili ste žena krupnih svetlih oèiju. Vaše zanimanje bilo je višestruko. Kao babica poraðali ste sve žene, bez obzira da li su bile plemkinje ili seljanke. Bavili ste se belom magijom i pomogli uvek kada je vaša pomoæ bila potrebna. Mnoge koji su zaljubljeni, nauèili ste kako da oèuvaju svoju ljubav. Nikada niste pravili magiju protiv volje obe strane. Nije mogla da doðe devojka i da vas zamoli da uradite nešto da bi pridobila momka i obrnuto. Trudili ste se da oèuvate samo ono što postoji. Putovali ste kroz celu zemlju i pomogli svakome za koga ste smatrali da mu je pomoæ potrebna. Niste naplaæivali svoje usluge, zadovoljivši se onim što su vam davali.

U ovom životu ste dobili moæ intuicije i šestog èula, ali i veliku želju za putovanjima. Nepravedno ste prijemèivi na negativnu energiju i u ovom životu ne umete da se branite od nje. Vodite raèuna o grudima, stomaku i probavi, jer to je nešto što bi moglo da vas muèi tokom života.

U sledeæem životu biæete poznati parapsiholog. Tada æe parapsihologija biti priznata nauka. U sledeæem životu æe se završiti vaš karmièki krug uèenja.

617

Neæe vam se dopasti kada budete proèitali šta vam je bio jedan od važnih života za sadašnji. Taj život ste proživeli u Africi. Ne možete da verujete, ali bili ste vudu vraè, i bili ste muškarac. Ljudi nisu mogli da vam plate ni sa èim, ako vi niste želeli da nešto odradite. Bili ste nemilosrdni prema svojim neprijateljima i nažalost, niste bili omiljeni meðu ljudima iz svoje okoline. Poznavali ste vudu magiju bolje nego iko u tom vremenu. Izvodili ste rituale koji su bili zapanjujuæe precizni, kao i rezultati koje ste vi želeli.

U ovom životu ste dobili moæ intuicije. Sada veoma dobro razmislite pre nego što bilo šta uradite. Takoðe ste umetnièka duša, te velikim delom i u ovom životu otplaæujete karmu iz tog vremena. Povedite raèuna o svom srcu, pogotovo ako je neko od predaka veæ imao srèane probleme. Takoðe bi mogla da vas bole leða, a to je odraz vremena iz prošlih života.

U sledeæem životu verovali ili ne, biæete poznati policajac za suzbijanje kriminala.

797

Vi kao i kombinacija brojeva 977 vaš važan prošli život, proživeli ste na Tibetu. Bili ste, naravno, sveštenik. Poznavali ste sve tehnike i trave, èajeve za izleèenje najtežih bolesti. Imali ste prazne kelije. Pod je bio od kamena gde se ponegde provlaèila koja travèica. Tu ste polagali svoje bolesnike i izgladnjivanjem uz razne èajeve, leèili. Sve ste ih izleèili i mnogima ste produžili život za deceniju i više. Sami ste živeli skromnim i duhovno posveæenim životom.

U ovom životu ste dobili dar intuicije, kao i moæ predoseæaja. Vi koji ste leèili nekada, nasledili ste neke bolesti svojih predaka. Kada vam se javi doza nervoze, probajte da pozitivno mislite, jer ne zaboravite da ste nekada bili osoba vredna divljenja.

U sledeæem životu biæete lekar i zatvoriæete krug karmièke otplate.

887

Vaš prošli život vezan je za Australiju. Bili ste meðu prvim doseljenicima koji su kroèili na tle ovog kontinenta. Radili ste mnogo, stvorivši zavidno bogatstvo u kome niste uživali. Prvu crkvu na tlu Australije, napravili ste upravo vi. Bili ste stoèar i sve što ste zaradili, uložili ste u gradnju više svetih mesta. Doveli ste nekoliko sveštenika iz drugih zemalja, koji su vršili bogosluženje. I dan – danas postoji jedna crkva koju ste vi sagradili i èiji ste ktitor bili èitavog vašeg tadašnjeg života.

U ovom životu dato vam je da kroz život do uspeha idete kroz veliku borbu i hrabrost. Èuvajte se, jer ta snaga zna da bude pomešana sa agresivnošæu. Moæ intuicije koju ste dobili, koristite da poboljšate svoj život, a nervozu koja se povremeno javlja, probajte da kontrolišete.

U sledeæem životu æete ponovo biti farmer i biæete veoma bogati.

977

Koliko god vam to zvuèalo nemoguæe, jedan od vaših važnih prošlih života, proživeli ste na Tibetu. Služeæi svojoj veri, našli ste vremena i za humani rad. Bili ste struènjak za poznavanje bilja. Od njega ste pravili èajeve za èije recepte ste samo vi znali. Vremenom ste nauèili momka koji je došao u vaše redove, jer ste osetili da vam život na Zemlji neæe biti dug. Umrli ste tiho jedne noæi, kao što ste i živeli, sa osmehom na usnama. U èasu tadašnje smrti ste bili svesni da ste živeli ispravno i da je vaš posao tek zapoèet.

U ovom životu ste dobili dar intuicije i moæ predoseæaja. Vaši snovi su vrlo interesantni kada ih se seæate, i ako nauèite da ih tumaèite, mogli bi da budu vizije buduænosti. Nervoza koja se povremeno javlja, ne treba da vas zabrinjava. Vaš problem sa zdravljem bi mogao da bude sa visokomoždanim funkcijama i zglobovima.

Sledeæi život, verovali ili ne, biæe vaš povratak na Tibet i dovršiæete i usavršiti znanje kada ste prošli put živeli na istom mestu.

OSMICE

Svi vi koji u liènom broju imate osmicu, posebnog ste držanja. Ponosni ste, aristokratskog držanja. Iz vas zraèi neko posebno gospodstvo. Uvek do uspeha idete kroz veliku borbu i hrabrost. Èesto se na tom putu kod vas javlja agresivnost. Posedujete posebnu harizmu, sa željom i seksualnom energijom. Osmica vam uvek ukazuje na ambiciju, snagu, moæ i konstruktivnost. Vama je izuzetno aspektovano da budete hirurg, da se bavite oružjem i ratom. Sve to što je u vašim genima nije sluèajno, jer ste u prošlom životu, bez obzira kom polu sada pripadate, bili muškarac. Ovaj broj govori da ste jedan od važnih prošlih života proživeli kao vojskovoða. Mnogi od vas su u prošlom životu ostavili peèat i na današnji naèin ratovanja, pa bez obzira da li je to pozitivno ili negativno. Ratovali ste, osvajali, ne mareæi za žrtve i gubitke koje ste imali. Zato sada u ovom životu možete da imate problema sa glavom i motorièkim nervima.

178

Jedan od prošlih važnih života koji ste proživeli u Turskoj, bio je bitan za vaš sadašnji život. Bili ste bogati aristokrata. Ljubav prema osvajanju novih teritorija napravila je od vas izuzetnog vojskovoðu. Bilo gde da ste vodili bitke uvek ste pobeðivali. Sa manje ljudi pobeðivali ste neprijatelja koji je imao mnogo veæu vojsku od vas. Imali ste oseæaj za svakog vojnika posebno i znali ste koliko oni mogu. Vaš potèinjeni, ljubomoran na vaše uspehe, ubio vas je kada to niko nije video u èetrdesetoj godini života.

U sadašnjem životu dobili ste moæ intuicije, ali i veliku hrabrost i moæ za konstruktivnost i takmièarski duh. Seksualna energija vam je vrlo izražena, upravo što u tom važnom prošlom životu niste imali vremena za ljubav. Sada posedujete sposobnost rukovoðenja i imate veliki autoritet, postoji moguænost da doðete do visokog položaja.

U sledeæem životu æete ponovo živeti u Turskoj i biæete neka vrsta reformatora. Završiæete ciklus u mirnodopskom vremenu, a time i otplatiti karmu u celini.

268

Za vas je interesantan jedan od vaših prošlih života koji ste proživeli na tlu današnje Bosne. Bili ste feudalac, koji se nije tako i ponašao. Uvek ste bili na èelu svojih ljudi kada je trebalo braniti i odbraniti feud èiji ste vi vlasnik bili. Zaista ste bili dobar vojskovoða i dobar strateg. Karma koju plaæate u ovom životu je upravo tadašnja vaša nemilosrdnost prema neposlušnima. Kada je neprijatelj postao za vas prejak, ujedinili ste se sa nekoliko susednih feuda. Istakli ste se i nametnuli kao glavni vojskovoða, jer ste bili najsposobniji.

U ovom životu se trudite da uspostavite meðusobno razumevanje i da doðete do materijalne i duhovne ekspanzije zajedno. Posedujete moæ šestog èula, instinkt, kao i izraženo refleksno delovanje. Mogli biste da imate problema sa venskom cirkulacijom i organima za reprodukciju.

U sledeæem životu biæete umetnik koji æe se baviti nekom vrstom slikarstva. Jasno vam je da æete veæ u ovom životu otplatiti karmu svih prošlih, a u sledeæem na vama je da li æete stvarati novu.

358

Vaš prošli život bio je za vas i važan život. Živeli ste na tlu današnje Maðarske u vreme velike Austro-ugarske države. Moram da napomenem da ste bili poznati vojskovoða. Vodili ste vojsku koja je bila pomešana od više naroda. Bili ste oholi, silni i neprikosnoveni. Poginuli ste na tlu današnje granice izmeðu Srbije i Maðarske od ruke saveznièkog vojnika koga ste posebno maltretirali i ponižavali.

Sada pokušavate da u ovom životu doðete do harmonije, sreæe, materijalne i duhovne ekspanzije. Posedujete neku vrstu višeg uma. Skloni ste da se prepustite uživanju. Posedujete ljubav prema životinjama, i kroz njih otplaæujete deo karme. Povedite raèuna o vašem respiratornom sistemu, a ako ste žena u ovom životu, i o vašim hormonima.

U sledeæem životu biæete neka vrsta inženjera za vojnu industriju. Trudiæete se da kroz taj svoj rad doðete do opšteg mira.

448

Važan prošli život koji je vezan za sadašnji život, proživeli ste u Srbiji. Bili ste plemenita roda i predvodili deo vojske protiv Turaka. Bili ste poznati po poznavanju ratne strategije. U to vreme, neki su vas smatrali herojem i rodoljubom, a drugi izdajnikom. Takvo mišljenje o vama proisteklo je iz vašeg neuobièajenog ratovanja za to vreme. Želeli ste samo slobodu Srbiji. Niste štedeli ni sebe ni svoje vojnike. Ulagali ste nadèoveèanske napore da doðete do pobede. Poginuli ste na bojnom polju u èetrdesetpetoj godini života.

Niste zaboravili to vreme u vašim genima, jer ste danas odgovorni i veliki tradicionalista. Skloni ste da ponekada tugujete bez, za druge vidljivog razloga. Vodite raèuna o vašim ligamentima, kao i o jednom od kolena.

U sledeæem životu biæete neka vrsta spasitelja, opet vezano za odbranu. Sledeæi život æe biti i poslednji život karme, jer vi upravo u ovom životu odraðujete i plaæate više karmi odjednom.

538

Prošli život koji je važan za današnji, živeli ste u Srbiji. To je bilo vreme Prvog svetskog rata. Vodili ste jednu topovsku bateriju. Bili ste izuzetno hrabri i mnogo ste uèinili za srpsku vojsku i za Srbiju. Mnogi su i pesme napisali o vama, koje i danas negde postoje. Pri povlaèenju naše vojske, kada ste prelazili Albaniju, razboleli ste se i umrli. Tamo su vas i sahranili.

Sada nemate mira na jednom mestu, volite promene i putovanja i pokušavate da pomirite duh i materiju, kao i racio i intuiciju. Vrlo ste kreativni. Naklonjeni ste umetnosti i daru pisanja i govorništva. Morate da povedete raèuna o glavi i motorièkim nervima. Nemojte da se brinete, jer kroz poštenje vaš Anðeo èuvar bdi nad vama.

U sledeæem životu æete biti poznati politièar, koji æe uspeti da za zelenim stolom dostigne vrhunac koji niste mogli u vreme Prvog svetskog rata.

628

Za sadašnji život, vama je važan život koji ste proživeli u današnjoj Engleskoj. Bili ste vojskovoða u ratu izmeðu Engleske i Francuske, poznatom kao „Rat ruže“. Bili ste plemiækog porekla i dobili ste da vodite vojsku, ne po zasluzi i hrabrosti, veæ što je u vašem telu tekla plava krv. Kada ste ulazili sa vojskom u teške i neizvesne bitke, izvlaèili ste se sa mnogo neuverljivih izgovora. U jednoj od borbi, lakše ste bili ranjeni i tu se završilo vaše vojevanje.

U sadašnjem životu dobili ste dar i umetnièki talenat. Posedujete poseban šarm, kao i èulnost i hedonizam. Zdravstveno obratite pažnju na grudi, stomak i probavu.

U sledeæem životu radiæete nešto vezano za sudstvo. Proslaviæete se kao veliki humanista i time otplatiti najveæi deo karmièkog duga.

718

U dva svoja važna prošla života, živeli ste u Nemaèkoj. Oba puta ste bili na èelu neke vojne jedinice, manje ili veæe. Izuzetno ste bili hrabri i izdržljivi. Buduæi da ste bili veliki idealista, uvek ste mislili da se borite za sve te ideale. Vojska vas je volela. Glavni zapovednik vojske je kradom uèio od vas. Èasno ste poginuli od neprijatelja u borbi. Dugo su vas pamtili kao èasnog èoveka. Poštovali su vas vaši sunarodnici, ali i neprijatelji. Prema zarobljenicima ste se odnosili prema svim pravilima èoveènosti.

U sadašnjem životu težite ka liènoj slobodi, jer vaše èestice gena nisu zaboravile hrabrost prošlih života. Posedujete izuzetnu intuiciju i uvek naginjete ka svetlosti života. Èuvajte se da ne obolite od srca, jer vam je to aspektovano karmom predaka. Mogu da vas bole leða i da imate manjih problema sa cirkulacijom.

U sledeæem životu biæete poznati vaspitaè mladih, kojima neæete dozvoliti da zaborave prošlost i da na greškama predaka stvaraju svoju buduænost.

898

Život koji je bitan za ovaj današnji, proživeli ste na tlu današnje Švedske. Bili ste Viking. Nažalost, vaše zanimanje je bilo pirat – vojskovoða. U to vreme, jedino vam je bilo važno da što više brodova i usput naseljenih mesta opljaèkate, pobijete i spalite. Išli ste sve dalje i dalje, ne obaziruæi se na nedela koja ste za sobom ostavljali. Ubili su vas i posadu, Saksonci koje ste pokušali da orobite. Brod su vam potopili, prethodno vam uzevši ceo plen.

Sada, u ovom životu i dalje posedujete veliku hrabrost. Kada vam nešto ne ide onako kako ste zamislili, pokazujete agresivnost. I sada do uspeha idete kroz veliku borbu. Èuvajte se opekotina i vatre. Možete imati problema sa glavoboljama i bešikom.

U sledeæem životu biæete èovek koji æe proizvoditi hranu i sve to za mnogo ljudi. Neæete se na tome obogatiti, ali æete platiti karmièki dug u celosti.

988

Na tlu današnje Engleske proživeli ste vaš važan život, koji je bitan za vaše današnje življenje. Bili ste neka vrsta „Robina Huda“, ali niste bili on. Imali ste svoju malu vojsku i bukvalno ste otimali od bogataša, da biste davali sirotinji da preživi. Narod vas je obožavao, a grofovi i vojvode mrzeli i plašili se za svoje živote. Odolevali ste poterama devet godina i bili pobednik. Izdala vas je žena koju ste voleli. Na prevaru vas je dovela na mesto gde vam je bila postavljena zamka i muèki su vas ubili. Narod vas je dugo žalio, a vaša izdajica je ostala nekažnjena.

U ovom životu ste vrlo zatvoreni i oprezni, jer neka vrsta seæanja koju ne nosite svesno, upravo vas drži opreznima. Probajte da nauèite da tumaèite svoje snove, jer vam oni daju vizije buduænosti. Mogli biste da imate problema sa vašim mišiæima, glavom i reproduktivnim organima. Snaga koju imate, neka vam uvek bude usmerena ka dobrom i vaš život æe imati onaj smisao koji vam je karma namenila.

Verovali ili ne, u sledeæem životu biæete predsednik države. Tu æete dobiti slobodnu volju da završite sa karmom i odete na viši nivo, ili staroj dodate i novu karmu. Izbor æe biti samo vaš.

DEVETKE

Svi vi koji imate devetku u liènom broju, ostvarili ste vidljivo savršenstvo višeg reda. Devetka uvek predstavlja zakon karme. Vi ste osoba koja je dosta zatvorena, nikada nikome ne otkrivate sve svoje tajne, niti se otvarate do kraja. Imate izuzetnu moæ predoseæaja. Devetka u liènom broju uvek simbolizuje dovršenje. Vi sa ovim brojem zraèite neuslovljenom ljubavlju i opraštanjem. Uvek je to lepota i ljubav u nekom uzvišenom obliku. Kada bi devetka mogla da reši sve probleme sveta, ona bi to zaista i uradila. Kada devetka bude shvatila da je njen zadatak da završi nedovršene poslove, neæe se oseæati tužno kad tome doðe kraj. Tada može da se raduje, jer je završila posao i može da krene napred ka novim poslovima i novim iskustvima.

Sve devetke su u prošlom životu bile plemenitog roda. Bile su plemiæi, grofovi, princeze, kontese…

Nažalost, u svom važnom životu za ovaj život, uvek ste bili izdati od neke osobe vama drage.

Sada, u ovom životu vi ste oprezni i to je razlog što se nikada ne otvarate do kraja. Brojem devet vlada planeta Neptun, koja simbolizuje okultne, misteriozne i skrivene zakone Neba i Zemlje.

189

Vaš prošli važan život proživeli ste u Africi. Bili ste muškarac, poglavica plemena, ratnik, prek èovek, ali pravdoljubiv. Vodili ste svoj narod putem èasti i poštenja. Na prvom mestu bila vam je sreæa vašeg naroda, najmanje ste mislili na sebe samog. Porodici ste obezbedili sve što im je potrebno, ne misleæi samo na svoje pleme. Izdao vas je sin da bi se dokopao vlasti i naravno, nasledio vas.

Sada, iako ste zadržali oprez, vi dosta razmišljate i pravite planove pre nego što donesete odluku. Moguæe glavobolje, a i problem sa motorièkim nervima.

U ovom životu ste dobili posebnog Anðela zaštitinika, bez obzira kom polu pripadali.

U sledeæem životu biæete neka vrsta misionara. Ponovo æete živeti na tlu Afrike i doneæete boljitak svom narodu.

279

Svoj prošli važni život, proživeli ste na tlu današnje Rusije. Bili ste žena, princeza, jedina kæi tadašnjeg cara. Vaš otac se nadao da vašom dobrom udajom obezbedi naslednika krune. Nažalost, stric i brat od strica želeli su tu istu krunu, misleæi da imaju više prava od ženskog deteta tadašnjeg cara. Prema vama su se ponašali krajnje snishodljivo. Uz laskanje, urotili su se sa nekolicinom neprijatelja krune i na prevaru odvukli su vas u šumu i ubili. Vaš otac se od tuge razboleo i uskoro umro.

Sada, pored opreznosti i zatvorenosti za druge, vi ste dobili moæ intuicije i moæ šestog èula. Vi naprosto znate da nešto znate, a ne znate kako. Morali bi da povedete raèuna o visokomoždanim funkcijama i zglobovima. Vaše æelije seæanja nose uspomenu na to vreme.

U sledeæem životu baviæete se nekom vrstom alternative. Leèiæete fizièke i mentalne bolesti zajedno.

369

Vaš važan život vezan za ovaj današnji, proživeli ste na tlu današnje Srbije. Bili ste veliki srpski plemiæ. Vladali ste pravedno i srèano. Kako je Srbija u svojoj istoriji mnogo ratovala, uvek braneæi se od drugih i nikada nije bila osvajaè, izuzev u vreme Dušana Silnog, vi ste morali da idete i u rat. Bili ste u prvim borbenim redovima. Nikada niste štedeli sebe, vodeæi raèuna da niko od vaših vojnika ne gine uludo. Podmuklo i tajno, izdao vas je najbolji prijatelj. Niste znali da „gajite guju u nedrima“. Ubijeni ste s leða od ruke sluge „prijatelja“. Ostao je vaš sin koji je nastavio vašim stopama. Vaše èasno ime ostalo je u seæanjima i prenosilo se s kolena na koleno, do današnjih dana.

U sadašnjem životu, bez obzira kom polu pripadate, imate poseban šarm i dostojanstvo plemstva. I sada ste dobri i želite svakome da pomognete. Neko ko je u jednom od života bio dobar, to æelije seæanja prenose i u naredne živote.

Povedite raèuna o organima za reprodukciju i cirkulaciji.

U sledeæem životu biæete poznati umetnik. Sve svoje emocije pretoèiæete u umetnost u sledeæem životu.

459

Jedan od prošlih života koji je važan za ovaj sadašnji život, proživeli ste u Maðarskoj. Bili ste prelepa princeza. Imali ste brata i dve sestre. Veoma ste voleli da putujete i da upoznajete nove zemlje i nove ljude. Na jednom od mnogih putovanja, u vas se zaljubio plemiæ iz Srbije. Odbili ste ga, jer ste ga smatrali nedostojnim sebe. Pogrešili ste i to je najveæa karma koju danas plaæate. Udali ste se za sebi ravnog, koga su vam odabrali vaši roditelji. Niste bili sreæni. Smatrali ste da su vas izdali, jer ste se u meðuvremenu zaljubili. Tada ste shvatili kako je bilo teško odbijenom plemiæu.

Sada nosite tu tajanstvenost i nepristupaènost prema drugim ljudima. Uvukli ste se u sopstvenu ljušturu i ne dozvoljavate nikome da prodre u vaše „tajne“.

U ovom životu postoji moguænost da ostanete bez braènog druga, no sreæu æete ipak naæi.

U sledeæem životu biæete èuveni parapsiholog, jer veæ u ovom imate predispozicije ka tome.

549

Za današnji život, važan život proživeli ste u Rusiji. Bili ste muškarac, veliki knez. Živeli ste pored velike vode. Bili ste oženjeni prelepom ženom druge vere. To nisu mogli da podnesu vaši roðaci. Nova kneginja je prihvatila vašu veru, ali se nije odrekla svoje. Vaši roðaci, izdali su vaše poverenje i tajno otrovali vašu ženu. Bili ste svesni da kneginja nije umrla prirodnom smræu i da je tu neko drugi umešao prste. Razoèarali ste se i niste se ponovo ženili. Umrli ste bez poroda, ne ostavivši naslednike.

Sada, u ovom životu, sem što ste zatvoreni za druge, uèaureni u svojoj kuæici duše, volite promene. Pored karme svojih prošlih života, vi nosite i karmu svojih predaka. Povedite raèuna da sa godinama ne dobijete povišen šeæer u krvi. Obratite pažnju na svoj respiratorni sistem.

U sledeæem životu baviæete se nekom vrstom istraživaèkog novinarstva.

639

Italija je zemlja u kojoj ste proživeli jedan od vaših važnih prošlih života. U tom životu bili ste žena, plemkinja iz èuvenog roda. Imali ste nesreæu da se zaljubite u obiènog èoveka, koji nije bio plemiæ. Planirali ste da sa njim tajno pobegnete daleko i živite zajedno. To je bilo èudno vreme, kada je bilo nezamislivo da se plemkinja ne uda za plemiæa. Izdala vas je vaša sluškinja. Njega su ubili, a vas poslali u samostan.

Sada, u ovom životu, vi posedujete nezamisliv šarm i naravno, veoma ste zatvoreni za okolinu. Dobili ste moæ predoseæaja, upravo da bi vam opreznost sada pomogla.

U sledeæem životu biæete neka vrsta psihologa.

729

Svoj važan prošli život proživeli ste u Francuskoj. Bili ste žena plemiækog roda. Bili ste jedna od retko uèenih žena. Uèili ste kradom, da vas ne bi ismejavali. Bavili ste se izuèavanjem i prouèavanjem astrologije. Niko nije znao za vaša interesovanja, a još manje za prouèavanje. Sluèajno vas je otkrila vaša sestra, koja je bila priglupa, ali veoma zlobna. Rekla je to vašem ocu, koji vas je strogo kaznio i oduzeo vam sve knjige. Ubrzo su vas udali za plemiæa iz susedne zemlje. Èitav taj život ste proveli nesreæni i tajno prouèavali mnoge nauke.

U sadašnjem životu dobili ste najlepše darove koji se daju jednom èoveku. Imate moæ predoseæaja, velike intuicije i šestog èula. Vi mnoge stvari znate, a ne znate kako ih znate, naprosto ih znate. Vi biste zaista mogli da budete izuzetan numerolog na prvom mestu, zatim astrolog, ili neki parapsiholog.

U sledeæem životu biæete èuveni lekar za alternativu.

819

Španija je bila zemlja gde ste proživeli svoj prošli život koji je važan za ovaj sadašnji. Bili ste veoma specifièni, jedan od retkih plemiæa koji je bio i vojskovoða. Bili ste izuzetno lep muškarac, hrabar i èastan. Ljudi su vas voleli i izuzetno poštovali. Èesto ste žrtvovali sebe da biste pomagali drugima. Kako dobri ljudi izazivaju zavist i ljubomoru onih loših, to se desilo i vama. Izdao vas je neprijatelju vaš roðak. Izgubili ste bitku i povukli se na svoje imanje. Imali ste divnu porodicu koja vas je volela i tešila u teškim trenucima.

U sadašnjem životu nauèili ste lekciju i prvo dobro razmislite pre nego što nekome verujete ili se upustite u neki posao. Kao nagradu iz prošlog života sada ste dobili Anðela èuvara koji vas štiti u teškim situacijama.

U sledeæem životu biæete industrijalac.

999

I vi ste svoj prošli važan život proživeli u Francuskoj. Imali ste nesreæu da budete plemiæ za vreme Buržoaske revolucije. Pobegli ste sa svojom porodicom i skrivali se zajedno sa svojim slugom u koga ste imali previše poverenja. Èinili ste mu pre toga mnogo, èak ste mu obeæali i novac i pravo bogatstvo, ukoliko budete preživeli opšti masakr. Nažalost, izdao vas je upravo taj sluga i završili ste kao i svo plemstvo toga doba.

Sada imate poseban strah od otvaranja prema ljudima. Sve možete da saslušate, ali æete uvek odluèiti i uraditi po svome. Vodite raèuna o vašoj kièmi i stopalima, a pogotovo o bolestima koje su imali vaši preci.

U sledeæem životu biæete monah i time završiti krug karmièkih plaæanja.

Facebook
Twitter
Pinterest

ASTROLOGIJA TAROT NUMEROLOGIJA TELEFONOM

(POZIV DODIROM NA BROJ TELEFONA)

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

2 CHF

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR* Cena mobilnog zavisi od operatera

BiH BH Telecom

1,4 KM

BiH m:tel

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

ASTROLOZI AKTIVNI NA MREŽI

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Saznaj šta te očekuje u budućnosti.